Prosjektnavigator er den komplette partner for eiendoms- og byutviklingsprosjekter.

Kjernevirksomhet

Prosjektnavigator AS er fokusert mot byutviklingsprosjekter og transformasjonsområder, utvikling av eksisterende eiendom og bolig- og næringsområder. Sammen navigerer vi prosjektene frem.

Den optimale utviklingsstrategi skapes i en kombinasjon av høy kommersiell forståelse, gode relasjoner til offentlige myndigheter og løsningsorientert fokus på gjennomføringen av prosjektet, med vilje og evne til å tenke nytt og annerledes.

Ryddighet, integritet og åpenhet er viktig. Selskapet prioriterer å være partner i prosjektene i ulike modeller, men der det ligger til rette for det gjennomføres også rene rådgivningsoppdrag.

Prosjektnavigator er et uavhengig selskap heleid av Eivind Buckner. Buckner har fra 2012 - 2017 vært ansvarlig for oppbyggingen av eiendomsutviklingen i J. B. Ugland konsernet (JBU) som daglig leder i J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS.

Erfaring fra store eiendomsutviklingsprosjekt gjør Prosjektnavigator attraktiv som partner på prosjekter som inneholder:

  • Utfordringer innen utvikling og foredling av fast eiendom (“trouble-shooting”)
  • Prosjektledelse på større reguleringsplaner
  • Organisering og gjennomføring av komplekse eiendoms- og byutviklingsprosjekter

Prosjekter

Eivind Buckner har vært sentral i prosjekter som:

Bryggebyen Vindholmen - Arendal

Prosjektleder for utvikling av Vindholmen i Arendal. Transformasjon av tidligere verftsområde til sjønært boligområde med 700 boliger (og mulighet for innslag av noe næring) i totalt 12 byggetrinn. Prosjektleder for alle faser av utviklingen frem til byggestart, herunder hele reguleringsplanen, forprosjekt, entreprenørkontrakter, økonomi, salg og markedsarbeid. Byggetrinn 1 bestående av 82 leiligheter oppnådde allerede første uka et tilfredsstillende salg for igangsetting. Forutsatt igangsetting sommeren 2019.

Norges Miljø og biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Gjesteforeleser og sensor i faget prosjektutvikling på eiendomsstudiet på NMBU. Fokus på alle faser av eiendomsutviklingen med spesiell vekt på prosjektledelse, økonomi, markedstilpasning og gjennomføring/realisering helt fra tidlig planfase.

Helsebyen Eg – Kristiansand

Prosjektleder for mulighetsstudie utvikling Helsebyen Eg. Utvikling av et kraftsenter for medisinsk behandling, forskning, innovasjon og helserelatert næringsliv med inntil 230.000 kvm (+ Sørlandet sykehus) i umiddelbar nærhet til Sørlandet sykehus.

Invest in Agder

Kartlegging, tilrettelegging og markedsføring av lokasjoner for å tiltrekke seg ny kraftkrevende virksomheter til Agderregionen (eksempelvis batterifabrikker, datasenter m.m.).

Norsk senter for barnepalliasjon

Utvikling av en lindrende enhet for barn i terminalfasen – det første barnehospice i Norge. Forutsatt lokalisert i Helsebyen Eg med eget bygg samlokalisert med nytt nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon.

Kanalbyen Kristiansand

JBU ervervet i 2013 50% av aksjene i Kanalbyen (Silokaia i Kristiansand) fra Kristiansand havn. Prosjektleder for ny reguleringsplan med unikt konsept og med oppstart mars 2014. Planen gjennomført på svært kort tid hensyntatt prosjektets størrelse. Byutviklingsprosjekt med ca. 700 boliger og over 3 mrd i omsetning sentralt i Kristiansand. Vellykket salgsstart av første byggetrinn med 126 boenheter i september 2016.

Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Pådriver og prosjektkoordinator fra JBU for utvikling av MIL i tett samarbeid UiA, NODE og JBU. MIL er en FoU- og testlab med fokus på “næringsnær forskning” innenfor mekatronikk og beslektede fagfelt. Løpende prosjektstrategi og utvikling av konseptet helt fra oppstart, herunder forretningsplan, kommunikasjon og politisk arbeid, samt arbeid inn mot statsbudsjettet. Prosjektet realiseres med ca 4700 m² gulv i tilknytning til UiA på Campus Grimstad. Innflytting i 2017.

Barbu bukt – nytt kontorbygg Macgregor

Nytt bygg i regi av JBU på ca. 6000 m² for Macgregor i i Arendal. Prosjektet realisert 100% i JBU regi med innflytting i desember 2016. Prosjektet solgt des. 2016.

Barbu Brygge - bolig

Utvikling av 82 leiligheter helt i sjøkanten i Arendal. Realisert i regi av JBU i partnerskap med to øvrige investorer. Innflytting i 2017.

Campus Grimstad

JBU disponerer i hovedsak alle arealer i og rundt UiA Campus Grimstad. I utvikling av området har JBU hatt høy fokus på etableringer som kan bidra til å trekke til seg øvrig virksomhet (eks. Mechatronics Innovation lab, I⁴Health) .– herunder også utvikling av området til ulike øvrige formål utover undervisning og kontor (bolig, forretning etc.).

Agderbyen Eiendomsutvikling AS - Kjerlingland

JBU ervervet I 2012 50% av aksjene i Agerbyen Eiendomsutvikling AS og øvrig 50% eies av Lillesand kommune og Kristiansand Næringselskap gjennom LINA AS. 1100 daa ferdig regulert areal til næringsformål og offentlige formål. Eivind Buckner er fortsatt styremedlem i selskapet.

Gimleveien – Gimleveien Eiendom AS

JBU ervervet i 2012 100% av aksjene i Gimleveien Eiendom og sto med det for realiseringen av 68 leiligheter sentralt i Kristiansand. Ferdigstilt ved årsskiftet 2014/2015.

Nedre Malmø - Mandal

Transformasjon av hele Nedre Malmø fra eldre industriområde til moderne bydel med bolig, næring, kulturhus med mer (totalt ca. 150.000 m2). Oppgave i regi av Prosjektnavigator: Forhandle utbyggingsavtale på vegne av alle grunneierne (18 ulike interessenter med ulikt ståsted). Prosjektet igangsatt 2009 – fullført i 2011.

Sandnes Indre Havn

Utvikling av indre havn i Sandnes. Transformasjon fra havn og eldre næring til ca. 100.000 m² moderne bolig/næring og offentlige formål. Strategisk rådgivning/organisering og økonomisk analyse i tidlig fase i regi av tidligere deleid selskap Corebis AS

Tangen - Kristiansand

Transformasjonsområde (opprinnelig eldre industriområde) med totalt ca. 700 boliger regulert til bolig/næring/offentlig formål i Kvadraturens randsone. Strategisk rådgivning i plan og gjennomføring i regi av tidligere deleid selskap Corebis AS og Unico (nåværende Rambøll).

Eidet - Kristiansand

Utvikling av boligområde i Kristiansand med ca. 220 boliger og oppgradering av ny RV 452 Ålefjærveien. Oppdragsgiver: Eidet AS. Strategisk rådgiver i forhandlinger/avtalestruktur og planlegging samt forhandling utbyggingsavtale og kostnadsfordeling av ny Rv 452 i regi av Prosjektnavigator og tidligere deleid selskap Corebis AS.

Sørbø Hove - Sandnes

Utvikling av nytt boligområde sentralt i Sandnes (ca. 1000 boliger). Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet Sandnes Tomteselskap, Block Watne, Kruse Smith, Optimera, KleppHus. Strategisk rådgiver, økonomisk vurdering og rådgivning ved forhandlinger om avtaler, planlegging, utbyggingsavtale, strategi for etablering av selskapet etc, i regi av tidligere deleied selskap Corebis AS